Kontakt
 

Jeannet Jensen
Formand
Email:
Jeannet_707@hotmail.com

Telefon: 6170 8316

Vedtægter for

UFL – Lokalforeningen Als og Sundeved

    1. Foreningens navn og hjemsted:

Unge for Ligeværd (UFL)- Lokalforeningen Als og Sundeved.

Lokalforeningen er en del af Landsforeningen UFL.

Foreningen har hjemsted i Sønderborg  Kommune

     2. Formål:

UFL – Lokalforeningen Als og Sundeveds formål er, at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

Foreningen arbejder ved at skabe aktiviteter og samvær for alle, der kan tilslutte sig målsætningen, har lyst til at være medlem og deltage i foreningens aktiviteter.

Aktiviteter kan være:

·         at skabe et lokalt mødested.

·         at skabe en aktiv fritid,

·         at styrke det sociale og kulturelle samvær.

·         at udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed

   3. Foreningens medlemmer:

Som medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig UFL – Lokalforeningen Als og Sundeveds formål.

 

        4.  Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, hvis funktionsperiode er 2 år.

De vælges blandt medlemmerne i UFL – Lokalforeningen Als og Sundeved.

4 bestyrelsesmedlemmerne er på valg ulige år og 3 er på valg lige år.

Der vælges desuden mindst 2 vejleder/forældre- repræsentanter, hvoraf den ene er kasserer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

 

        5.   Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned og formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Indkomne forslag

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

5.      Valg af bestyrelsessuppleanter

6.      Valg af revisor

7.      Eventuelt

 

        6.      Kontingent:

Kontingent følger UFL´s landsmødes afgørelser.

 

        7.      Regnskab:

Regnskabet følger kalenderåret.

 

        8.      Vedtægtsændring og opløsning:

Beslutning om vedtægtsændringer og lokalforeningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling.

 I tilfælde af opløsning skal lokalforeningens midler tilfalde landsforeningen UFL

 

 

Vedtaget ved generalforsamling i Sønderborg 14. maj 2014